Adresas: 
Sąjungos g. 11, Biržai
Tel.: 450-31630

El. paštas: 
bmdazuoliukas@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.azuoliukas.ten.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Biržų r. sav.
Ugdymo programos

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdymo turinį reglamentuoja:
- ikimokyklinio ugdymo programa, parengta įstaigos pedagogų darbo grupės 2007 m.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo turinį reglamentuoja:
- bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa, Vilnius, 2003;
- priešmokyklinio ugdymo standartas, Vilnius, 2003;
- priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (Žin., 2005m. Nr. 84 - 3118);
- priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata (Žin., 2003, 101 - 4566).

Priešmokyklinio ugdymo tikslas - laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje (Bendroji priešmokyklinio ugdymo(-si) programa).

Vaikas lankydamas mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupę:

- mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jausis visaverčiu grupės nariu;
- pajus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus, projektus;
- patirs savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant;
- stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi, o įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengviau susirasti draugų, subręsti kitokiai veiklai - mokymuisi.

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas

Siekiant efektyviau identifikuoti ir tenkinti ugdytinių specialiuosius poreikius, pagalbos teikimas vykdomas trimis pakopomis:

I pakopa. Vaiką stebi ir pagalbą teikia grupės pedagogai. Apie ugdymo(si) sunkumus informuoja tėvus. Esant reikalui ir tėvams pritariant, kreipiamasi į lopšelio - darželio specialiojo ugdymo komisiją dėl tolesnio vaiko ugdymo(si).
II pakopa. Pagalbą teikia grupės pedagogai, tėvai, logopedas. Specialiosios pagalbos teikimą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
III pakopa. Vaiką tiria, konsultuoja tėvus ir pedagogus Biržų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Tikslas - užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į atskirų vaikų poreikius ir realius gebėjimus.